Privacyverklaring

Verklaring omtrent Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van HVR Milieumanagement B.V.

HVR Milieumanagement B.V., gevestigd aan Eikelstraat 14a, NL-5753 GG Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:

Adres: Eikelstraat 14a
NL-5753 GG Deurne
Tel: +31 (0)493 – 311 460
Website: www.hvrbv.com

J. van de Rijt is de Functionaris Gegevensbescherming van HVR Milieumanagement B.V. Hij is te bereiken via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

HVR Milieumanagement B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of leveringen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoons-, resp. bedrijfsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam van contactpersoon bij bedrijven, waar HVR Milieumanagement B.V. zaken mee doet.
- Adresgegevens van het bedrijf.
- Telefoonnummer van contactpersonen binnen het bedrijf.
- E-mailadres van contactpersonen binnen het bedrijf.
- Bankrekeningnummer van het bedrijf, waar HVR Milieumanagement B.V. zaken mee doet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

HVR Milieumanagement B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

HVR Milieumanagement B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

HVR Milieumanagement B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor persoonsgegevens, zoals boven genoemd, indien uit contacten met deze personen en/of bedrijven geen orders voor diensten en/of leveringen zijn gevolgd.
Indien wel leveringen en/of diensten zijn gevolgd, dan blijven persoonsgegevens beschikbaar voor nagekomen vragen met betrekking tot technische zaken.

Delen van persoonsgegevens met derden:

HVR Milieumanagement B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HVR Milieumanagement B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

HVR Milieumanagement B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HVR Milieumanagement B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Aan uw verzoek tot het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens wordt voldaan, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om deze persoonsgegevens te bewaren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HVR Milieumanagement B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

HVR Milieumanagement B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.